Karriere

Verkoopvoorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle daartoe door ons uitgebrachte offertes is de laatste ter Griffie van Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch gedeponeerde versie van onze Algemene Voorwaarden toepasselijk. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar door anderen dan ons in verwezen, wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. Om naar onze voorwaarden te gaan, klik dan op onderstaande link: